Du kan hente folder med idégrundlag og vedtægter redigeret i 2013 i PDF-format her eller læse idegrundlaget længere nede på siden:

PDF - 137.4 kb
Idégrundlag for Folkebevægelsen mod EU


Folkebevægelsens formål er at bringe Danmarks medlemskab af EU til ophør.


Folkebevægelsen er imod EU’s overstatslige styring og integration på alle samfundets områder. Modstanden mod EU er en kamp for selvbestemmelsesret og for et selvstændigt Danmark i et frit internationalt samarbejde.


Folkebevægelsen går ind for:


- Folkestyre og nærdemokrati
- Folkenes frihed og selvbestemmelsesret
- Et åbent og ligeværdigt samarbejde mellem alle verdens lande, herunder et forpligtende samarbejde med alle europæiske lande
- Et tæt nordisk samarbejde
- Den nordiske velfærdsmodel
- Arbejdsmarkedets frie organisations- og forhandlingsret uden indblanding fra overstatslige organer
- En selvstændig indvandrer- og flygtningepolitik i overensstemmelse med FN’s regler
- En socialt, miljømæssigt og økologisk bæredygtig udvikling Folkebevægelsen arbejder for:
- at påvise bedre handlemuligheder udenfor EU, og gøre rede for alternativer til EU.
- at frigøre Danmark fra EU.


Folkebevægelsens mål er:


- at Danmark gennem sin udmeldelse af EU igen får mulighed for at føre en selvstændig politik på alle områder, også for at kunne leve op til vort globale ansvar.
- at Danmark genvinder sin selvstændige stemme i det internationale samarbejde, navnlig FN, Europarådet, OSCE og Nordisk Råd.
- at Danmark får en frihandelsaftale med EU og tager initiativ til udvidet nordisk samarbejde.


Folkebevægelsen er en demokratisk og tværpolitisk sammenslutning. Det ligger uden for Folkebevægelsens målsætning at arbejde for noget bestemt samfundssystem eller for politisk stillingtagen til problemer uden forbindelse til EU. Anerkendelse af denne begrænsning er en betingelse for tilslutning til Folkebevægelsen mod EU. Folkebevægelsen mod EU er ikke identisk med de tilsluttede politiske partier og andre organisationer. Den kan derfor ikke gøres til redskab for enkelte organisationers særinteresser.


Folkebevægelsen opstiller ikke til indenrigspolitiske valg som organisation, men yder støtte til kandidater, som arbejder på at fremme Folkebevægelsens idégrundlag. Folkebevægelsen tilstræber og opfordrer til opstilling af flest mulige af sådanne kandidater på alle partilister og fremhæver betydningen af, at antallet af EU-modstandere i Folketinget er tilstrækkeligt til at kunne hindre vedtagelser om yderligere suverænitetsafgivelse.


Folkebevægelsen bygger på FN’s og Europarådets menneskerettighedskonventioner, og afviser dermed etnisk diskrimination og politisk undertrykkelse og vold.


Folkebevægelsen søger det bredest mulige samarbejde nationalt og internationalt, i kampen mod EU. Vi samarbejder med såvel EU-til-hængere som EU-skeptikere om at føre en saglig debat om EU’s grundlag og udvikling.


Folkebevægelsen er åben for alle, der kan støtte dette idégrundlag, og henvender sig til alle, der ikke ønsker Danmark forvandlet til en delstat i EU med fælles mønt, militær, politi og statsborgerskab. Kun en dansk udtræden af EU kan holde os fri af superstaten.


Vedtaget af landsmødet den 29.oktober 2000