Vedtægter for Folkebevægelsen mod EU

Du kan hente Folkebevægelsen mod EU’s vedtægter og idegrundlag i PDF-format herunder eller læse vedtægterne længere nede på siden:

PDF - 167.2 kb
1. Navn og formål:

1) Bevægelsens navn er Folkebevægelsen mod EU.

2) Bevægelsens formål er at samle en tværpolitisk modstand mod EU med udgangspunkt i det vedtagne idégrundlag og arbejde for Danmarks udmeldelse af EU.

2. Individuelt medlemskab:

1) Enhver, som støtter Folkebevægelsens formål, og som indbetaler det fastsatte kontingent, kan blive medlem.

2) Som medlem af Folkebevægelsen modtager man medlemsbladet ”Folk i Bevægelse” og har ret til at deltage i Folkebevægelsens medlemsmøder, herunder opstille som delegeret til landsmødet.

3) Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent i mere end et år, bliver slettet.


3. Kollektivt medlemskab:

1) Lokale og landsdækkende politiske, faglige og andre organisationer, som støtter Folkebevægelsens formål, og som indbetaler et aftalt kontingent, kan blive kollektivt medlem efter godkendelse i Landsledelsen.

2) Som kollektivt medlem af Folkebevægelsen har man ret til at sende repræsentanter til Folkebevægelsens møder, herunder udpege to delegerede til landsmødet.

3) Et kollektivt medlem, som ikke har betalt sit kontingent i mere end et år, bliver slettet.

4. Struktur

1) Folkebevægelsens grundstruktur er lokalkomiteen. Den består af alle Folkebevægelsens medlemmer inden for lokalkomiteens område. Lokalkomiteen dækker som udgangspunkt en eller flere kommuner.

2) Nye lokalkomiteer skal godkendes af Landsledelsen.

3)Lokalkomiteen vælger en kontaktperson, som udgør bindeledet til resten af bevægelsen. Forud for landsmødet afholder lokalkomiteerne et medlemsmøde, hvor landsmødets dagsorden diskuteres og delegerede vælges. Alle medlemmer af lokalkomiteen skal indkaldes til dette møde, enten gennem ”Folk i bevægelse” og/eller med et personligt brev/mail.

4)Efter mødet indsendes en rapport til Forretningsudvalget, hvoraf det fremgår, hvordan mødet var indkaldt, hvor mange der deltog, samt navnene på de valgte delegerede.

5)Hver lokalkomite har ret til at vælge 5 delegerede. Har komiteen over 100 betalende medlemmer, kan den derudover sende en delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer ud over de 100. Hvor mange delegerede hver lokalkomité kan vælge, opgøres i forbindelse med indkaldelse af landsmødet.

6)I områder uden en fungerende lokalkomité har Landsledelsen ansvaret for Folkebevægelsens initiativer, herunder afholdelse af møder og andre aktiviteter, der understøtter oprettelsen af en lokalkomité.

7)Landsledelsen skal også sikre, at medlemmer i områder uden fungerende lokalkomité får mulighed for at deltage i valg af delegerede til landsmødet gennem afholdelse af lokale eller regionale møder. Disse indkaldes enten gennem ”Folk i bevægelse” og/eller med et personligt brev/mail.

8)Lokalkomiteer fastsætter selv deres vedtægter, så længe disse ikke er i modstrid med Folkebevægelsens generelle vedtægter eller vedtagelser.

9)Lokalkomitéer kan indgå i regionale samarbejder, som koordinerer Folkebevægelsens arbejde i det enkelte område.

5. Økonomi:

1) Folkebevægelsens indtægter kommer fra a) Kontingenter fra individuelle og kollektive medlemmer, b) Frivillige bidrag, herunder arveindtægter, c) Tilskud fra EU-parlamentarikere samt d) diverse statslige oplysningsmidler om EU.

2) Medlemskontingent fastsættes af Landsmødet for det efterfølgende kalenderår. Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af Landsledelsen.

3) Lokalkomiteerne kan etablere deres egen økonomi, herunder opkræve et frivilligt lokalkontingent, som de selv disponerer over.

4) Lokalkomiteerne hæfter ikke for landsorganisationens økonomiske dispositioner, ligesom landsorganisationen ikke hæfter for lokalkomitéernes.

5) Folkebevægelsen tegnes økonomisk af to Forretningsudvalgsmedlemmer i forening. Der kan meddeles fuldmagter til Folkebevægelsens konti.

6) Ud over en løbende kassekredit må Folkebevægelsen kun optage lån, som er vedtaget på et landsmøde.

6. Landsmødet:

1)Landsmødet er Folkebevægelsens øverste myndighed. Det ordinære landsmøde afholdes en gang om året. Derudover kan Landsledelsen indkalde til et ekstraordinært landsmøde med en motiveret dagsorden. Landsledelsen skal indkalde til et ekstraordinært landsmøde, hvis 10 komiteer eller en tredjedel af Landsledelsens medlemmer skriftligt stiller krav herom.

2)Det ordinære landsmøde indkaldes i ”Folk i Bevægelse” med mindst 3 måneders varsel.

3)På ordinære landsmøder skal følgende punkter stå på dagsordenen: Beretning, fremtidigt arbejde, indkomne forslag, vedtægtsændringer, godkendelse af regnskab og budget, valg af ny Landsledelse samt valg af kandidater forud for EU-parlamentsvalg.

4)Landsmødet består af delegerede udpeget af lokalkomitéerne og af de kollektive medlemmer.

5)Landsmødet vælger en Landsledelse på 21 personer og 3 suppleanter. Ved valget stemmes på 18 af de opstillede kandidater. De 21, der opnår flest stemmer, udgør Landsledelsen. De 3 næste bliver henholdsvis første, anden og tredje suppleant. De indkaldes til Landsledelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

6)Landsmødet vælger endvidere dels en intern og dels en ekstern revisor.

7)Frist for forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være Forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før landsmødet og udsendes til delegerede senest 14 dage før landsmødet. Det samme gælder navne på kandidater til Landsledelsen.


7. Landsledelse:

1) Landsledelsen vælges af Landsmødet og består af 21 personer.

2) Landsledelsen er Folkebevægelsens politiske ledelse mellem
landsmøderne og udtaler sig i Folkebevægelsens navn.

3)Landsledelse forbereder landsmøder og følger op på disses beslutninger.

4) Landsledelsen træffer afgørelse om overordnede kampagner og arbejdsopgaver.

5) Landsledelsen mødes mindst en gang i kvartalet.

6) Landsledelsen skal mødes inden for 14 dage, hvis en tredjedel af Landsledelsens medlemmer skriftligt kræver det.

7) Landsledelsen vælger et Forretningsudvalg, som har ansvaret for den daglige organisatoriske drift af bevægelsen, herunder for økonomien og for ansættelse af et sekretariat.

8) Landsledelsen vælger en økonomiansvarlig, som er født medlem af Forretningsudvalget.

9) Landsledelsen kan gennemføre valg af nyt Forretningsudvalg på ethvert møde, hvor et flertal måtte ønske det.

10) Landsledelsen vælger af sin midte et antal talspersoner, som kan udtale sig på vegne af bevægelsen.

11) Til Landsledelsens møder inviteres Folkebevægelsens repræsentation i EU-parlamentet samt de ansatte i Folkebevægelsen med taleret, men uden stemmeret. Derudover kan relevante gæster inviteres til Landsledelsens møder, f.eks. repræsentanter for de kollektive medlemmer.

12) Ansatte i Folkebevægelsen kan pålægges at deltage i et landsledelses-møde som en del af deres arbejde.

13) Landsledelsen kan efter behov nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at løse definerede opgaver. Disse arbejder under ansvar over for Landsledelsen og har løbende tilbagemeldingspligt.

14) Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

8. Forretningsudvalg:

1) Forretningsudvalget vælges af Landsledelsen og består af max 7 personer.

2) FU forbereder Landsledelsesmøderne og følger op på disses beslutninger.

3) FU har ansvaret for den daglige organisatoriske drift af bevægelsen, herunder for økonomien og for ansættelse af et sekretariat. Referat af FU’s beslutninger sendes løbende til Landsledelsen til orientering. Ansættelser og budgetter skal dog godkendes i Landsledelsen for at kunne træde i kraft.

4)Folkebevægelsens repræsentation i EU-parlamentet inviteres til alle FU’s møder med taleret, men uden stemmeret.

5)Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

9. Ændring af vedtægterne

1) Disse vedtægter kan kun ændres på et landsmøde. Ændringer skal ske med 2/3-flertal.

2) Forslag til ændring af vedtægterne skal indsendes til Landsledelsen senest 14 dage før landsmødet.

Vedtaget på Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012
Ændret på Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i Aalborg den 26.-27. oktober 2013 og den 12.-13. marts 2016 i Gladsaxe